Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.greekmarket.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IREMIA, s.r.o., se sídlem  Písnická 2, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 61055786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43866, email: info@iremia.cz, telefon: 773473356 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.greekmarket.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje ve shora uvedeném internetovém obchodě společnosti IREMIA, s.r.o. zboží. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebním zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES rozumí všechny hmotné movité předměty, s výjimkou zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření, vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství, a elektrické energie.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen ohledně přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu zachovávat mlčenlivost.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob poskytujících služby pro provoz on-line obchodu.

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru, a ve vztahu k tomuto zboží se tedy nejedná o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech případných dalších veřejnoprávních poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. kupujícím (jméno a příjmení či obchodní firma nebo název kupujícího, bydliště či sídlo kupujícího, telefonní spojení na kupujícího a e-mailová adresa kupujícího); je-li kupující podnikatelem, musí být v objednávce uvedeno též IČO, je-li kupující navíc plátcem daně z přidané hodnoty, musí být v objednávce uvedeno i DIČ,
 • 3.4.2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží a  o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • 3.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za právní jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, požadovaný způsob úhrady kupní ceny a dodání objednaného zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Při nákupu alkoholických nápojů musí kupující v objednávce výslovně potvrdit, že již dosáhl plnoletosti.

3.7. Prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn, a to zejména v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh na uzavření kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů ode dne potvrzení obdržení objednávky dle odst. 3.7.

3.10. Kupní smlouva ohledně objednaného zboží vzniká mezi prodávajícím a kupujícím doručením akceptace objednávky ze strany prodávajícího; tato akceptace objednávky je kupujícímu zaslána elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě marného uplynutí platnosti objednávky dle odst. 3.9. platí, že kupující objednávku neakceptoval.

3.11. V případě, že je prodávající schopen akceptovat objednávku pouze částečně, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant dodání zboží a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka dle odst. 3.11. se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy; kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací ze strany kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Novodvorská 33, 142 00 Praha 4;
 • 4.1.2. dobírkou  při dodání zboží;
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801263491/2010, vedený u FIO banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • 4.1.5. bezhotovostně platební kartou;
 • 4.1.6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

V případě výběru některého ze způsobů úhrady dle odst. 4.1.3. – 4.1.6. odešle prodávající objednané zboží kupujícímu nejpozději následující pracovní den po připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do jednoho dne od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího je kupující povinen označit platbu kupní ceny variabilním symbolem, který mu prodávající sdělí. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze sčítat ani vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající je povinen cenu zakoupeného zboží kupujícímu vyúčtovat řádným daňovým dokladem (fakturou); daňový doklad prodávající vystaví po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Ceny jsou uvedené v českých korunách (Kč nebo CZK) a jsou včetně DPH (v případě potravin se uplatňuje 15% sazba, u alkoholických nápojů a dalšího zboží 21% sazba).

 1. storno objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat), dokud mu prodávajícím není doručena akceptace objednávky dle odst. 3.10., a to zasláním e-mailové zprávy na adresu info@greekmarket.cz, ve které musí být uvedeno číslo objednávky, které se storno týká; v předmětu této e-mailové zprávy musí být uvedeno slovo „storno“. Pokud kupující objednávku řádně a včas stornoval, avšak již zaplatil cenu objednaného zboží, bude mu zaplacená kupní cena vrácena tak, že do 5 pracovních dnů bude odeslána buď poštovní poukázkou, nebo bezhotovostním převodem (dle přání kupujícího).

5.2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy buď v písemné formě na adresu Greek Market, Novodvorská 33, 142 00 Praha 4, nebo elektronicky na adresu info@greekmarket.cz; k odstoupení může spotřebitel též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

5.3. Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty odesláno oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu či vzniklou škodu na zboží, pokud bylo se zbožím nakládáno jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, bude o tyto náklady a škodu v odpovídajícím rozsahu snížena.

5.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel včetně všech souvisejících dokladů; prodávající v takovém případě vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (s výjimkou nákladů a náhrad, které je povinen platit spotřebitel), které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to buď stejným způsobem, kterým spotřebitel uhradil cenu zboží, nebo jiným způsobem, se kterým spotřebitel bude souhlasit, za podmínky, že tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající uhradí spotřebiteli též náklady spojené s vrácením zboží s výjimkou případů, kdy zboží nemůže být prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.5.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.5.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.5.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.5.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.5.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.5.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.5.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.5.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je tak povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) a odmítnout převzetí zjevně neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující je v takovém případě povinen zjevně neúplnou nebo poškozenou zásilku ihned oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento doručit prodávajícímu. V případě převzetí zjevně neúplné nebo poškozené zásilky od dopravce nemá kupující vůči prodávajícímu žádná práva z vadného plnění.

 1. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího jak řádnou reklamaci, tak i reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží, pokud již prodávajícímu zaplatil celou cenu zboží, jinak až okamžikem zaplacení celé ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.Prodávající v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu kupujícího má kupující právo zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení prodávajícího dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí, aby do jeho počítače byly ukládány tzv. cookies soubory. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies souborů na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete v článku zde.

 1. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy musí být doručena poštou ve formě doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručená okamžikem jejich dodání do dispoziční sféry adresáta, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Za doručené se tedy považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné

 

11.2. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny či zrušení kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Greek Market, Novodvorská 33, 142 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: info@greekmarket.cz, telefon: +420 773 473 356.

12.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 21.8. 2017.

 

 

Reklamační řád

 

 1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen „zboží“) zakoupené v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.greekmarket.cz, jehož provozovatelem je společnost IREMIA, s.r.o., se sídlem Písnická 2, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 61055786, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43866 (dále jen „prodávající“).

Kupujícím se pro účely tohoto reklamačním řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.greekmarket.cz zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebním zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES rozumí všechny hmotné movité předměty, s výjimkou zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření, vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství, a elektrické energie.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

 1. Práva kupujícího z vadného plnění v případě prodeje zboží

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to:

 • že zboží při převzetí má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím či výrobcem,
 • že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Projeví-li se vada zboží dle odst. 2.1. v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v odst. 2.1., nebo vyskytne-li se u spotřebního zboží vada v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží bez vad, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

2.4. Pokud v případech dle odst. 2.3. kupující od smlouvy neodstoupí, ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.5. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, jedná se o dobu, na kterou prodávající poskytuje záruku za jakost, a ustanovení tohoto článku se na takové zboží použijí pouze v rozsahu odpovědnosti prodávajícího za jakost zboží při převzetí kupujícím dle odst. 2.1.; v případě jiných vad, než na které se vztahuje odpovědnost prodávajícího za jakost zboží při převzetí kupujícím dle odst. 2.1., má kupující práva ze záruky za jakost dle čl. 3.

2.6. Právo z vadného plnění dle odst. 2.3. kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu (pokud např. kupující převzal zjevně neúplnou nebo poškozenou zásilku se zbožím od dopravce), anebo pokud kupující vadu zboží sám způsobil.

2.7. V případě prodeje spotřebního zboží nemá kupující práva z vadného plnění dle odst. 2.3. dále

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

2.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

2.9. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

2.10. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající v tomto potvrzení uvede své jméno, sídlo, identifikační číslo (IČO), jakož i další náležitosti stanovené § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Práva kupujícího ze záruky za jakost v případě prodeje zboží

3.1. Pokud prodávající prohlásí nebo s kupujícím sjedná, že na zboží poskytuje záruku, zavazuje se tím, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

3.2. Prohlášení o poskytnutí záruky může být učiněno např. v záručním listě, v návodu ke zboží či v dokladu o zakoupení zboží.

3.3. Za vadu zboží krytou zárukou se považuje stav, kdy zboží přestane být způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo kdy ztratí obvyklé vlastnosti.

3.4. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujedná-li však prodávající s kupujícím jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost toto ujednání.

3.5. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.

3.6. Vyskytne-li se u zboží během záruční doby vada krytá zárukou, má kupující právo požadovat opravu zboží, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad nebo může odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu.

3.7. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6., způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3.8. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6. dále

 1. pokud kupující vadu zboží sám způsobil,
 2. u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 3. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 4. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 5. vyplývá-li to z povahy zboží.

3.9. Vadu, na kterou se vztahuje záruka, musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

3.10. Plnění, kterého lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění dle čl. 2, se kupující nemůže domáhat na základě práva ze záruky za jakost.

 1. Uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle čl. 2 nebo práva ze záruky za jakost dle čl. 3 (dále jen „reklamace“), pouze pokud prodávajícímu prokáže, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to včetně data koupě (např. předložením originálního dokladu o zaplacení zboží, potvrzení dle odst. 2.10.,záručního listu, pokud je potvrzen prodávajícím, či jiným hodnověrným způsobem). Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a kontaktní údaje.

4.2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci buď poštou na adrese internetového obchodu Greek Market, Novodvorská 33, 142 00 Praha 4, nebo osobně v provozovně prodávajícího na téže adrese. Je-li však v potvrzení podle odst. 2.10. nebo v prohlášení či ujednání o poskytnutí záruky dle odst. 3.1 uvedena jiná osoba určená k provedení opravy, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

4.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést, jaké právo z vadného plnění či právo ze záruky za jakost uplatňuje, tedy jaký požaduje způsob vyřízení reklamace.

4.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

4.5. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

4.6 V případě uplatnění reklamace je prodávající povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4.7. Uplatnil-li kupující reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující má v takovém případě právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace za podmínek stanovených § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace

5.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v takovém případě vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

5.2. V ostatních případech je prodávající povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě sjednané s kupujícím, jinak ve lhůtě přiměřené podle druhu zboží či služby a povahy vady.

5.3. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vyřízení reklamace informovat kupujícího o skutečnosti, že jeho reklamace byla po odborném posouzení tvrzené vady vyřízena, pouze pokud se jedná o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem. V ostatních případech je plně na kupujícím, aby se u prodávajícího po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace sám informoval, zda a jak byla jeho reklamace vyřízena.

 1. Vyzvednutí zboží po provedení opravy nebo po dodání nového zboží bez vad

6.1. Byla-li reklamace vyřízena opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vad a kupující si nevyzvedne opravené nebo nově dodané zboží bez zbytečného odkladu poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, může je prodávající na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí kupujícího o zamýšleném prodeji takového zboží a stanoví mu náhradní lhůtu k jeho převzetí, která nesmí být kratší než 1 měsíc.

6.2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha zboží, nehlásí-li se kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu přiměřenou jeho povaze, může prodávající zboží na jeho účet prodat i bez vyrozumění dle odst. 6.1.

Prodávající v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

IREMIA, s.r.o.

IČO 61055786

se sídlem Písnická 2, 142 00 Praha 4

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 43866

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží, jež byla uzavřena prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.greekmarket.cz:

 

 

 

 

 

 

Uvedené zboží bylo objednáno dne: ………………………….. a převzato dne: …………………………….

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa:

 

 

Podpis spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum: